Privacy statement

Privacy

Vacaturebank Regionaal PRIVACY STATEMENT

Vacaturebank Regionaal neemt de privacy van haar Gebruikers zeer serieus en zal informatie over u op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit document wordt het Privacy Statement van Vacaturebank Regionaal uiteen gezet. Dit Privacy Statement heeft betrekking op de persoonsgegevens die Vacaturebank Regionaal via de Website verzamelt. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. De met hoofdletters geschreven woorden in dit Privacy Statement zijn gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden van Vacaturebank Regionaal

1.  Wie is Vacaturebank Regionaal?

Vacaturebank Regionaal is een onderneming die een online vacaturebank aanbiedt en als zodanig Werkzoekenden en Werkgevers met elkaar in contact brengt. Vacaturebank Regionaal is gevestigd aan de Waalderweg 55  te Marienvelde en staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KvK nr. 68476779. .

2. Welke informatie wordt door Vacaturebank Regionaal verzameld en verwerkt?

Account werkzoekende:
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de dienst die wij aanbieden, dient u een persoonlijk Account aan te maken. Wanneer u een dergelijk Account creëert, wordt aan u gevraagd bepaalde informatie over uzelf te verstrekken. Niet alle gegevens moeten verplicht worden verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Geboortedatum
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Mogelijk een foto, indien door u gewenst een video of LinkedIn gegevens

Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch

De verstrekte informatie kan altijd in het Account door u zelf worden aangepast en/of geheel verwijdert

Account bedrijven:

Voor bedrijven gaat het hierbij om alle bedrijfsgegevens, contactgegevens, bedrijfsprofiel wel of niet aangevuld met een video/logo e.d. Ook alle bedrijven kunnen ten alle tijden hun profiel zelf aanpassen. Verwijderen van het profiel geschied binnen een week indien dat aangevraagd wordt via een e-mail aan info@vacaturebank-regionaal.nl.

Wij bewaren hiervan geen kopie!

Het aanmaken van een Account is niet verplicht. U kunt van (bepaalde delen van) de Dienst gebruik maken zonder een Account aan te maken. In dat geval verzamelt Vacaturebank Regionaal alleen Automatisch Gegenereerde Informatie.

Hoelang we persoonsgegevens bewaren
Vacaturebank Regionaal bewaart u persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor u gegevens worden verzameld.

4. Voor welke doeleinden zal Vacaturebank Regionaal verzamelde informatie gebruiken?

Doeleinden
Vacaturebank Regionaal zal de over u verzamelde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden gebruiken:
* om de dienst zo goed mogelijk aan u te kunnen verlenen;
* om u de mogelijkheid te bieden een Account aan te maken;
* om u informatie te zenden over de werking van de dienst;
* om u informatie toe te zenden omtrent de eigen, gelijksoortige diensten, van Vacaturebank Regionaal; 
* om geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen en de dienst te beveiligen; 
* om u, indien u daar toestemming voor heeft gegeven, berichten toe te zenden van partners van Vacaturebank Regionaal
* om uw informatie te verstrekken aan derden op basis van wettelijke verplichtingen. 

Gebruik:
Vacaturebank Regionaal biedt een centrale vacaturesite die het aanbod van werkzoekenden en werkgevers bij elkaar brengt. Om er voor te zorgen dat u relevante vacatures en profielen te zien krijgt en dat de door u geplaatste vacatures en/of profielen door relevante werkzoekenden en/of werkgevers worden gelezen, plaatst Vacaturebank Regionaal delen van uw persoonsgegevens op de website. Sommige persoonsgegevens worden opgenomen in het zoeksysteem van Vacaturebank Regionaal met behulp waarvan kan worden berekend of er een match bestaat tussen de partij die een vacature en/of profiel heeft geplaatst en de werkzoekende en/of werkgever. 

Daarnaast wil Vacaturebank Regionaal u op de hoogte houden van de ontwikkeling van haar dienst. Indien er een uitbreiding komt of er sprake is van een update zal Vacaturebank Regionaal dat aan u laten weten. Ook kan Vacaturebank Regionaal u op de hoogte houden van acties die door haar zijn georganiseerd. Eens in de zoveel tijd kunt u hierover een bericht van Vacaturebank Regionaal verwachten. Mocht u geen berichten over de dienst willen ontvangen, dan kunt u zich via dit e-mailadres afmelden info@vacaturebank-regionaal.nl. Een mogelijkheid om af te melden is tevens in elk afzonderlijk bericht opgenomen. Houd in dat geval wel goed de website in de gaten zodat u weet wanneer er een nieuwe update of uitbreiding is. 

Gebruik door derden
Zonder uw expliciete toestemming zal Vacaturebank Regionaal uw persoonsgegevens niet aan derde partijen verstrekken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld voor het toezenden van reclame). 

Vacaturebank Regionaal kan uw gegevens wel verstrekken aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor het verlenen van de dienst aan u (bijvoorbeeld door uw gegevens aan potentiële werkgevers te zenden) en/of voor zover deze gegevens niet tot u persoonlijk kunnen worden herleid (zoals Automatisch Gegeneerde Informatie met uitsluiting van uw IP-adres). Tot slot kan Vacaturebank Regionaal uw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wettelijke bepalingen verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten. 

Vacaturebank Regionaal wijst u er verder op dat derden van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen die u zelf op het openbare gedeelte van de Website plaatst. Ook kunnen door u op de website geplaatste gegevens door externe websites, als zoekmachines, worden geïndexeerd. Vacaturebank Regionaal heeft geen controle over en is niet aansprakelijk voor de wijze waarop deze derden met uw persoonsgegevens omspringen.

Google Analytics
Vacaturebank Regionaal maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies zoals hierboven beschreven om Vacaturebank Regionaal te helpen analyseren hoe u van de Diensten gebruik maakt. Google gebruikt deze informatie om voor Vacaturebank Regionaal bij te houden hoe u de Website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor Vacaturebank Regionaal en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Bescherming
Op welke wijze beschermt Vacaturebank Regionaal persoonlijke informatie? 
Vacaturebank Regionaal heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Zo is de website zodanig beveiligd dat deze omgeving zonder inlogcodes niet van buitenaf te benaderen is. Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen ongewenst gebruik via een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Daarnaast is de omgeving zelf ook beveiligd. Deze beveiliging is te herkennen aan de vermelding 'https' in de URL (de webadres-balk). 

Vacaturebank Regionaal kan echter niet garanderen dat onbevoegde derden de door Vacaturebank Regionaal getroffen maatregelen nooit zullen omzeilen en uw persoonsgegevens voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken. Tevens wijst Vacaturebank Regionaal u er op dat de door u met behulp van de dienst openbaar gemaakte content door derden zal worden bekeken en gebruikt. Vacaturebank Regionaal kan niet garanderen dat deze derden uw persoonsgegevens nooit voor oneigenlijke doeleinden zullen gebruiken. 

6. Overdracht onderneming

Bij de verdere groei en ontwikkeling van Vacaturebank-Regionaal, kan het voorkomen dat één of meer onderdelen of activa van de onderneming worden overgedragen aan een derde partij of dat Vacaturebank-Regionaal fuseert met een derde partij. In dat geval kunnen ook uw persoonsgegevens worden overgedragen.

7. Bewaren van uw gegevens

Vacaturebank Regionaal bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld en worden verwerkt.

8. Kennisneming en verbetering van uw gegevens

In uw account kunt u altijd uw eigen persoonsgegevens bekijken en zo nodig wijzigen en helemaal verwijderen. Indien u wilt weten welke gegevens Vacaturebank Regionaal naast de gegevens uit uw account over u heeft vastgelegd, kunt u contact opnemen met Vacaturebank Regionaal. Vacaturebank Regionaal zal ten minste binnen vier weken aan u mededelen of Vacaturebank Regionaal persoonsgegevens over u verwerkt. Indien dit het geval is, zendt Vacaturebank Regionaal u tevens een volledig voerzicht van de persoonsgegevens die Vacaturebank Regionaal over u verwerkt. 

U kunt Vacaturebank Regionaal aan de hand van het verstrekte overzicht verzoeken om persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of doeleinden van verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Vacaturebank Regionaal zal ten minste binnen vier weken laten weten of, dan wel in hoeverre, Vacaturebank Regionaal aan het verzoek zal voldoen.

Aanpassen of verwijderen van u persoonlijke account
Als u een Vacaturebank Regionaal account hebt, is het mogelijk om u informatie aan te passen, op te vragen of uw account te verwijderen.

9. Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Vacaturebank Regionaal?

De dienst kan hyperlinks bevatten waarmee u de dienst verlaat en op websites van derde partijen terecht komt. Vacaturebank Regionaal heeft geen zeggenschap over de website van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat op het gebruik van deze websites van derden een andere privacy policy van toepassing is. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op persoonsgegevens die via de Website zijn verkregen. Vacaturebank Regionaal accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden.

10. Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op de website.

11. Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement dan kunt u een e-mail sturen aan info@vacaturebank-regionaal.nl.
 

© 2018 Vacaturebank Regionaal